DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dzienny Dom Seniora w Wieprzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ddow.pl/

Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22.06.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.06.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.02.2021 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Dziennego Domu seniora w Wieprzu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.                      Osobą kontaktową jest Barbara Bliźniak, nr tel. 33 432 26 30, adres email: biuro@dds.wieprz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie https://ddow.pl/  nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Udogodnienia

Serwis nie jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu:

  1. Placówka znajduje się na poddaszu budynku piętrowego przy ul. Podgórze 18. Do Dziennego Domu Seniora prowadzi jedno główne wejście znajdujące się od strony parkingu na ulicy Podgórze, prowadzi do niego zadaszony podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych z poręczami. Brak schodów. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  2. W placówce znajduje się korytarz i pomieszczenia dostępne dla osób na wózkach. Budynek nie posiada wind. Posiada schody przy wyjściu ewakuacyjnym.
  3. W placówce są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety). Nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obiektu.
  4. Na terenie obiektu są miejsca parkingowe, również z oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych (2 miejsca).
  5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.