Projekt nr: RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz.

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu Seniora w Wieprzu w ramach Projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. region spójny społecznie, Działanie  9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.20222r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Wieprz poprzez utworzenie pierwszego Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji.

Efektem usług realizowanych w placówce będzie osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności. Placówka zapewniając wsparcie (w placówce i poza nią) ma na celu pozostawanie osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowi istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin, poprzez ich odciążenie oraz podnoszenie jakości opieki rodzinnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż ciężar opieki spoczywa głównie na rodzinie istotne jest odciążenie jej poprzez objęcie osoby starszej pomocą placówki, może także pozwolić pracującym opiekunom rodzinnym na realizację pracy zawodowej, a niepracującym z powodu konieczności opieki nad członkiem rodziny pozwolić na uaktywnienie zawodowe.

Wartość projektu: 2 026 053,05 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 722 145,09 PLN