RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DZIENNYM DOMU SENIORA W WIEPRZU

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13
i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. Administratorem danych osobowych jest: DZIENNY DOM SENIORA W WIEPRZU reprezentowane przez p. kierownik Barbarę Bliźniak Adres do kontaktu: ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz Tel.33-84-36-630II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Magdalenę Buczak, z którą można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@wieprz.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora

III. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:

a) na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1lit. a RODO),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Stowarzyszeniem) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Stowarzyszenia, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia.

IV. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadacie Państwo następujące prawa :

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

7) wycofania zgody- zawsze macie Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu jej wycofania.

8) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Administrator danych pragnie zwrócić uwagę, że podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będziecie zobowiązani. Pamiętajcie, że w przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podacie Państwo swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. Tak samo będzie
w przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny albo warunek jej zawarcia, a nie podacie swoich danych, nie będzie można wykonać takiej umowy ani ją zawrzeć.

VIII. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU
DZIENNEJ OPIEKI W WIEPRZU

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. Administratorem danych osobowych jest: Dom Dziennej Opieki w Wieprzu reprezentowane przez p. kierownik Barbarę Bliźniak Adres do kontaktu: ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz Tel.33-84-36-630II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Magdalenę Buczak, z którą można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@wieprz.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora

III. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:

a) na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1lit. a RODO),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Stowarzyszeniem) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Stowarzyszenia, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia.

IV. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.